مبحث سوم حفاظت ساختمان در مقابل حریق

مبحث سوم حفاظت ساختمان در مقابل حریق

کلیات

 کلیات مبحث سوم حفاظت ساختمان در مقابل حریق عبارتند از:

اجراي تأسیسات برقی و مکانیکی در ساختمان ها، استفاده از مصالح سـوختنی، توسـعه شـبکه هـاي انرژي، برق و گاز و به کارگیري تجهیزات گوناگون سبب افزایش احتمال آتشسوزي در سـاختمان هـا گردیده است و به همین دلیل توجه به موضوع حفاظت ساختمان ها در برابر حریق، امـري الزامـی و اجتناب ناپذیر محسوب می گردد.

در همین راستا مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان به عنوان یکی از مباحث مقررات ملّی ساختمان منتشر گردیده است.

رعایت اصول ایمنی در مقابل حریق

بر اساس مقررات این مبحث به منظور حفظ جان و مال انسان ها و فراهم سـاختن ایمنـی لازم در برابـرآتشسوزي، رعایت اصولی در طراحی و اجراي ساختمان ها ضروري است که مهمترین آن عبارتند از:

۱-پیشبینی راه هاي خروج جهت خارج شدن به موقع و ایمـن افـراد از سـاختمان و انتقـال آنـان بـه مکان هاي امن.

۲-تأمین تمهیدات لازم در طراحی و اجراي ساختمان ها به منظور پیشگیري از بروز حریق.

۳-فراهم ساختن شبکه هاي علائمی محافظ (تشخیص، هشدار، اعلام) و امکانات مهار، کنترل و اطفاء حریق در ساختمان.

۴-جلوگیري از گسترش آتش و دود در ساختمان و سرایت حریق از یک ساختمان به ساختمان دیگر.

عوامل موثر در تأمین ایمنی لازم 

در مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان تأمین ایمنی لازم جهت “حفظ جان انسان ها” بیش از هر امر دیگري مورد توجه بوده و به همین دلیل اولین بخش این مقررات شامل ضوابط مربوط به “راه هاي خروج از بنا و فرار از حریق” می باشد که از بیشترین اهمیت و تاثیر در این راستا برخوردار است.

همچنین این مبحث با توجه به شرایط فنی، تخصصی و اجرایی موجود در کشور ( از نظر وجود مهارت هاي لازم، مصالح، تجهیزات و نیز امکانات اقتصادي کشور ) شامل ساختارها، مساحت، تعداد طبقات، موقعیت و ابعاد ساختمان می باشد.

بر اساس مقررات این مبحث از آنجا که در هر ساختمان باید کلیه پیشبینی ها و تمهیدات لازم جهت ایمنی ساکنان و متصرفان در برابر حریق فراهم گردد، ضروري است طراحی و اجراي ساختمان ها به نحوي صورت گیرد که با توجه به کاربري، ابعاد و تعداد طبقات، به مدت مناسبی در برابر حریق مقاومت نموده و از گسترش حریق به فضاها یا ساختمان هاي مجاور جلوگیري شود.

عوامل موثر در تأمین ایمنی لازم 

الزامات اساسی مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان

۱-طراحی و اجر

طراحی و اجرا به نحوي باشد که در صورت وقوع حریق افراد بتوانند خود را از طریق مسیرهاي امن و مشخص شده به محل ایمنی در داخل یا خارج از ساختمان برسانند.

بدین منظور باید مسیرهاي خروج از ساختمان و فرار از حریق به تعداد کافی و با ظرفیت لازم پیشبینی شده و در محل هـاي مناسبی از ساختمان قرار گیرند، به نحوي که افراد قادر باشند در صورت وقوع حریق بدون تشویش و اضطراب خود را به محل امن برسانند.

همچنین روشنایی لازم و مناسب در مسیرهاي فرار تامین شده و کلیه خروجیها به نحو مناسب علامتگـذاري و مشـخص شـوند . همچنـین تمهیـدات لازم بـراي جلوگیري از نفوذ شعله و دود به مسیرهاي خروج به نحو مناسب و با توجه به کاربري، ابعاد و ارتفاع ساختمان پیشبینی گردد.

۲-جلوگیري از گسترش حریق

به منظور جلوگیري از گسترش حریق متناسب با کاربري و ابعاد ساختمان فضابندي هاي مناسب در داخل ساختمان، به وسیله ساختارهاي مقاوم حریق، صورت گیرد و راه هـاي ارتبـاطی و فضـاهاي پنهان نظیر شفتها، محل عبور کابل ها و لوله ها، فضاهاي مجوف بین دیوارها و نماهـاي خـارجی ساختمان و غیره به نحوي طراحی و اجرا شوند که از گسـترش حریـق از طریـق در داخـل آن هـا جلوگیري به عمل آید.

همچنین دیوارهاي مشترک بین ساختمان ها به نحوي طراحی و اجرا شوند که در برابر گسترش حریق از یک ساختمان به ساختمان دیگر مقاومت نمایند و دیوارهاي خارجی ساختمان، متناسب با کاربري و ابعاد ساختمان در برابر گسترش حریق بـه خـارج از آن مقاومـت نمایند.

۳- تمهیدات لازم

کلیه تمهیدات لازم جهت دسترسی نیروهاي آتشنشانی به محل حریق در ساختمان در نظر گرفته شود و راه رسیدن خودروها، وسایل و امکانات آتشنشانی به مجاورت ساختمان وجود داشته باشد.

همچنین براي دسترسی نیروهاي آتشنشانی به فضاهاي داخلی ساختمان مسیرهاي امن در نظـر گرفته شود و به تناسب کاربري و ابعاد ساختمان، براي اسـتفاده نیروهاي آتـش نشـانی، امکانـات اطفایی در داخل ساختمان پیشبینی گردد.

 راهنمای خرید:
  لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
پشتیبانی محصولات در شهر معماری بصورت مادامالعمر است.
  آپدیت های این محصول برای همیشه از طریق پنل کاربری شما بصورت رایگان قابل دانلود خواهد بود.
  در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
دیدگاهتان را بنویسید

1 × 4 =

قیمت :
دسته بندی :